POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

SC DOMENIUL PUBLIC CÎMPIA TURZII SA, cu sediul în localitatea Câmpia Turzii, str. Samuil Micu, nr.15, jud. Cluj, înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J12/2263/1995, având cod unic de înregistrare 7929510, prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu reglementările legale şi în acord cu Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

SC Domeniul Public Cîmpia Turzii SA este înregistrată în Registrul General de evidenţă a prelucrării datelor cu caracter personal al ANSPDCP cu nr. 1131 din data de 17.01.2019.

Monitorizarea respectării cerințelor legale, în acest sens, este asigurată inclusiv de către Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, desemnat în cadrul SC Domeniul Public Cîmpia Turzii SA, având următoarele date de contact: dposcdp@gmail.com

 

Această Politică de confidențialitate demonstrează interesul nostru pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal, pe care le furnizați prin intermediul site-ului nostru, și respectarea drepturilor dumneavoastră în acest domeniu.

 

Este posibil să modificăm prezenta Politică de confidențialitate; de aceea vă recomandăm să o consultați în mod regulat atunci când accesați site-ul www.scdp.ro. Prin utilizarea site-ului, în urma acestor modificări, înseamnă că acceptați Politica de confidențialitate revizuită.

Prezenta Politică de confidențialitate este valabilă de la data de 20.01.2019.

 

1. Care sunt datele cu caracter personal?

Orice date prin care o persoană fizică devine identificabilă, cum ar fi: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul sau mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale etc.

 

2. Ce înseamnă prelucrarea de date cu caracter personal?

Orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere (inclusiv către terţi), diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alăturarea/alinierea ori combinarea, blocarea/restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

 

3. Colectarea datelor cu caracter personal

Colectăm și prelucrăm informaţii care conţin date cu caracter personal, furnizate în mod expres şi voluntar de Parteneri comerciali - clienți, furnizori sau alți colaboratori, utilizatori și vizitatori ai site-ului nostru.

Informațiile pe care ni le furnizați pot include nume şi prenume, adresa, adresa de e-mail, numere de telefon sau orice alte informații suplimentare. Respectăm confidențialitatea datelor cu caracter personal şi ne angajăm să le folosim exclusiv în scopul pentru care au fost transmise și pentru informări comerciale care v-ar putea interesa.

Nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

 

4. Scopurile în care prelucrăm datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal, transmise prin intermediul acestui site, vor fi colectate și prelucrate în următoarele scopuri, în funcţie de relaţiile pe care le avem sau pe care, de comun acord cu dumneavoastră, urmează să le stabilim:

- pentru facilitarea furnizării de servicii și produse sau procesarea comenzilor dumneavoastră;

- pentru soluționarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor făcute de dumneavoastră;

- pentru furnizarea de oferte întocmite pe baza preferinţelor dumneavoastră;

- pentru cooperarea cu autoritățile și instituțiile publice;

- pentru prezentarea conținutului site-ului într-un mod adecvat și eficient pentru dumneavoastră;

- pentru îmbunătăţirea securităţii şi performanţelor site-ului web.

Nu vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal, în scopuri de marketing direct fără consimțământul dumneavoastră explicit, în acest sens.

 

5. Cum prelucrăm datele personale?

Ne angajăm să prelucrăm datele cu caracter personal cu responsabilitate, prin mijloace mixte(manuale şi automate), cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea, integritatea acestora şi respectarea drepturilor Persoanelor Vizate.

Temeiuri juridice(legale) pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

- executarea unui contract la care Persoana Vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, pentru a ne permite să executăm atât obligațiile noastre contractuale, cât și și obligațiile noastre față de terți, dar și pentru a ne asigura că îndepliniți în mod corespunzător obligațiile dumneavoastră față de noi;

- respectarea unor obligații legale;

- realizarea intereselor noastre legitime, fără a afecta drepturile și libertățile Persoanelor Vizate;

- consimţământul liber exprimat al Persoanelor Vizate, în urma informării despre utilizarea datelor cu caracter personal și cu privire la drepturile acesteia.

Odată cu utilizarea site-ului, pentru realizarea acestor activități de prelucrare specifice, vă vom oferi mai multe informații, astfel încât să puteți decide în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Drepturile Persoanelor Vizate cu privire la prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal:

Conform Regulamentullui UE nr. 679/2016, Persoana Vizată are următoarele drepturi:

- Dreptul de acces - dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele;

- Dreptul la rectificare - corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte;

- Dreptul la ștergerea datelor("dreptul de a fi uitat") - dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • vă retrageți consimțământul și nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare;
  • vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.

- Dreptul la restricționarea prelucrării:

  • când contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • când prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;
  • în situația în care nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • în situația în care v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale noastre prevalează, caz în care vă vom explica motivele noastre pe larg.

- Dreptul la opoziție - dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al SC Domeniul Public Cîmpia Turzii SA; atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.

- Dreptul la portabilitatea datelor - dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui Operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

- Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri - dreptul să nu faceti obiectul unei decizii automate, inclusiv crearea de profiluri, în cazul în care decizia are un efect semnificativ sau juridic asupra dumneavoastră.

- Dreptul de retragere a consimțământului - în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l puteţi retrage oricând, dacă nu considerăm că există o bază legală pentru a justifica continuarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în acel scop, caz în care vă vom informa despre această condiție; retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

- Dreptul de a depune plângere - puteţi depune plângere, cu privire la modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal sau cu privire la încălcarea drepturilor dumneavoastră, la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Securitatea datelor cu caracter personal

Suntem preocupați de protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Acesta este rațiunea pentru care am implementat sau sunt în curs de implementare măsuri adecvate care sunt destinate pentru a preveni accesul neautorizat, precum și utilizarea incorectă a datelor dumneavoastră cu caracter personal:

- folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat la acestea;

- relațiile contractuale, privind găzduirea şi administrarea site-ului, includ obligații şi specificaţii privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal;

- există prevederi de confidenţialitate, privind datele cu caracter personal, în contractele angajaţilor nostri.

 

6. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal, pe care ni le transmiteți, vor fi păstrate numai atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului în care au fost colectate, în conformitate cu Politica noastră privind păstrarea și protejarea acestora, excepție făcând cazurile în care prevederile legale ne impun obligația păstrării lor pentru o perioadă de timp determinată, mai îndelungată.

 

7. Transferul(divulgarea) datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime(inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți:

- furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic societății noastre, pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale;

- parteneri de afaceri, furnizori și subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră;

- pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege.

Întotdeauna transferul datelor cu caracter personal, către acești parteneri, se va face în baza unor clauze/acorduri și asigurări că aceștia respectă toate reglementările legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal și respectarea drepturilor Persoanelor Vizate.

  

În măsura în care aveți orice îngrijorare cu privire la confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, sau doriți să efectuați o reclamație legată de confidențialitate, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa Responsabilului cu protecția datelor cu carcter personal: dposcdp@gmail.com

După primirea e-mail-ului dumneavoastră, vom investiga îngrijorarea sau reclamația transmisă și vom depune toate eforturile să vă furnizăm răspunsul nostru într-o perioadă de timp rezonabilă.